برای ساختن فاصله افزوده تر گاهی اوقات سه نیم پرده اضافه می کنیم، افزوده تر فا دیز چه می شود؟

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in از ما بپرسید بازدید: 671

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای ساختن فاصله افزوده تر گاهی اوقات سه نیم پرده اضافه می کنیم، افزوده تر فا دیز چه می شود؟

 

برای ساختن فاصله افزوده تر گاهی اوقات سه نیم پرده اضافه می کنیم، افزوده تر فا دیز چه می شود؟

همانطوری که می دانید، مبنای سنجش فاصله ها دو پارامتر است. یکی تعداد نت ها از هم و دیگری تعداد پرده یا نیم پرده ها.

نخستین کار شمردن تعداد نت هاست. مثلا فاصله فا تا سی، تعداد نت ها چهار نت است یعنی: فا، سل، لا، سی. پس فاصله چهارم است. حال تعداد پرده را محاسبه می کنیم. از فا تا سل یک پرده از سل تا لا یک پرده از لا تا سی هم یک پرده. پس می شود سه پرده. فاصله چهارمی که سه پرده باشد می شود فاصله چهارم افزوده.

و حالا پرسش شما:

فاصله دوم افزوده تر فادیز چیست؟

فاصله دوم فادیز می شود سل دیز # Sol

فاصله دوم افزوده سل دیز می شود سل با دو تا دیز ## Sol (یا Sol x یعنی به جای دو علامت دیز می شود از علامت ضربدر x استفاده کرد.)

و فاصله دوم افزوده تر آن می شود سل با سه تا دیز ### Sol

برای نوشتن آن هم پس از نت سل سه تا علامت دیز قرار می گیرد. ### Sol

دوم اسفند هشتاد و هشت